Detta är mina köpvillkor

ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Dessa allmänna leveransvillkor (”Leveransvillkoren”) är tillämpliga vid all försäljning av varor från Venture Design AB (nedan ”Leverantören”). Leverantören och den kund som beställt varor från Leverantören (”Kunden”) benämns nedan var för sig som ”Part” och gemensamt ”Parterna”.

Parternas överenskommelse om leverans av varor, inkluderande Leveransvillkoren, benämns nedan ”Leveransavtalet”. Det noteras att Leveransavtalet kan ha ingåtts muntligen eller skriftligen (exempelvis genom epost).

Utöver Leveransavtalet har Parterna, i den mån så anges i däri (exempelvis i fall där Leverantören på Kundens uppdrag skall skicka varuleveranser direkt till Kundens slutkunder), i samband med ingåendet av Leveransavtalet även ingått personuppgiftsbiträdesavtal enligt Bilaga 1 härtill. Vid motstridighet gäller i första hand Leveransavtalet och i andra hand Personuppgiftsbiträdesavtalet.

Till undvikande av missförstånd förtydligas att Leverantören, i fall där Leverantören enligt Leveransavtalet skall skicka varuleveranser direkt till Kundens slutkunder, inte åtar sig något som helst ansvar gentemot sådana kunder. Leverantören ansvarar därmed endast gentemot Kunden för sådana leveranser och utförandet därav enligt nedan angivna villkor.

1. Leverans

Alla avtalade leveransvillkor ska tolkas enligt Incoterms 2010.

I den mån inga leveransvillkor uttryckligen har avtalats skall leverans ske FCA.

Kunden äger ej rätt att avbeställa pågående beställning eller returnera levererade produkter. Om Kunden ej i rätt tid uppfyllt sina förpliktelser eller på annat sätt fördröjt utförandet av leverans, exempelvis genom tillägg eller ändringar i beställningen, är Leverantören berättigad att förlänga leveranstiden med av omständigheterna betingad frist. Om Kunden underlåter att mottaga leveransfärdiga produkter vid i orderbekräftelsen angiven leveranstidpunkt, skall Kunden gentemot Leverantören svara för alla de kostnader som uppstår till följd av att leverans icke kan ske, inkluderande, men inte begränsat till, lagerhållningskostnad för vilken en schablon om 500 kronor per kvadratmeter och dygn tillämpas). Motsvarande skall gälla om Kunden utan skriftlig överenskommelse därom returnerar produkter till Leverantören.

Vid leverans av er order där leverans av fraktbolaget sker vid stängt och/eller obemannat så att denna kommer i retur, står Ni som mottagare för eventuella merkostnader.

Skulle till följd av force majeure fullgörande av leverans hindras, försvåras eller försenas skall Leverantören vara fri från ansvar för leveransens fullbordan. Leverantören äger därvid efter eget val helt eller delvis annullera beställningen eller uppskjuta leveransen med av omständigheterna betingad frist utöver avtalad leveranstid. Såsom force majeure anses bl. a. strejk, arbetsnedläggelse, lockout eller annan arbetskonflikt, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, importförbud, exportförbud, allmän varuknapphet, transportsvårigheter, försening av leveranser från underleverantörer eller annan omständighet, över vilken Leverantören icke råder.

Leverantören skall informera Kunden om det föreligger anledning att anta att leverans av produkter kan komma att bli försenad i förhållande till i orderbekräftelsen angivet leveransdatum (efter tillägg av sådan eventuell förlängningsfrist som må följa av vad som anges ovan). Om leveransförsening överstiger 45 dagar och förseningen är väsentlig för Kunden äger kunden rätt att avbeställa sådana produkter som omfattas av förseningen

Leverantören skall äga rätt att helt eller delvis annullera beställning för det fall Leverantören inte, på grund av väsentliga svårigheter att inköpa de beställda produkterna vilka inte orsakats av Leverantören själv (exempelvis vid brist hos leverantör), kan genomföra leveransen av de aktuella produkterna med kommersiellt rimliga ansträngningar. Leverantörens ansvar är därvid begränsat till att återbetala sådan del av priset för de beställda produkterna som svarar mot de produkter som inte kommer att kunna levereras till Kunden.

2. Pris och betalning

Samtliga priser och avgifter i Leveransavtalet är angivna exklusive mervärdesskatt och andra efter Leveransavtalets ingående fastställda tillkommande skatter. Betalningstid för faktura är 30 dagar.

Samtliga i Leveransavtalet angivna priser är baserade på vid avtalsingåendet gällande valutakurser samt inköpspriser för de aktuella produkterna. Leverantören förbehåller sig rätten att justera priserna för produkterna till följd av väsentliga förändringar i aktuella valutakurser eller inköpspriser för de aktuella produkterna samt vid väsentliga förändringar i Leverantörens övriga omkostnader för dess leverans av produkterna till Kunden över vilka Leverantören inte råder (exempelvis kostnadsökningar i anledning av ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärd etc.).

Levererat gods förblir Leverantörens egendom till dess full betalning erlagts. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Uppkommer före leverans skälig anledning att antaga att Kunden inte kommer att fullgöra sin betalningsskyldighet äger Leverantören rätt att begära att Kunden ställer säkerhet. Ställes ej säkerhet, som av Leverantören kan godtagas, äger Leverantören rätt att innehålla leveransen intill dess att säkerhet ställts alternativt annullera den aktuella beställningen och kräva ersättning från Kunden för dess direkta kostnader i anledning av beställningen.

Kunden äger ej rätt att kvitta eventuell fordran mot Leverantören som må ha uppkommit i samband med Leveransavtalet eller i övrigt mot Leverantörens anspråk på betalning för dess leveranser av produkter till Kunden.

3. Ansvar

Levererade produkter skall till kvantitet och kvalitet överensstämma med sådana specifikationer som angivits i Leverantörens orderbekräftelse. Reklamation av brist i leverans samt sådana fel som är möjliga att upptäcka vid en leveranskontroll av levererade produkter skall ske senast fem dagar efter det att produkterna levererats till Kunden. Övriga fel skall reklameras inom 14 dagar från det att felet upptäcktes eller borde upptäckas av Kunden och under alla omständigheter senast sex månader från det att produkterna levererats till Kunden. Göres ej reklamation enligt vad som anges ovan förlorar Kunden rätten att göra felet/bristen gällande.

Vid fel eller brist i leverans skall Leverantören, enligt Leverantörens val, antingen vidta omleverans av felaktiga produkter, leverera erforderliga reservdelar för åtgärdande av felet eller kreditera/återbetala sådan del av priset för leveransen som svarar mot de felaktiga/bristande produkterna.

I Leveransavtalet angivna rättigheter för Kunden vid leveransförsening, fel respektive brist i leverans utgör Kundens samtliga rättigheter och Kunden skall således inte äga rätt att göra gällande några andra påföljder, exempelvis skadestånd, täckningsköp eller hävning, vid leveransförsening, fel eller brist i leverans.

Leverantörens samlade ersättningsansvar, inklusive prisavdrag, skadeståndsansvar och andra krav under Leveransavtalet är under alla omständigheter begränsat till direkta skador upp till ett totalt belopp motsvarande det pris som Kunden erlagt till Leverantören för de produkter som givit upphov till den aktuella skadan. Leverantören ansvarar inte i något fall för indirekta förluster, inklusive förlorad vinst, produktionsbortfall, tredjemansskada och andra följdskador.

Krav på ersättning under Leveransavtalet skall alltid framställas skriftligen och senast 14 dagar från skadans uppkomst. Om så ej sker skall kravet ej längre kunna göras gällande.

4. Övrigt

Skulle någon bestämmelse i Leveransavtalet eller del därav befinnas ogiltig, skall detta inte innebära att Leveransavtalet i dess helhet är ogiltigt utan skall, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar Parts utbyte av eller prestation enligt Leveransavtalet, skälig jämkning i Leveransavtalet ske.

Kunden får inte helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller förpliktelser enligt Leveransavtalet utan Leverantörens föregående skriftliga godkännande.

Svensk lag skall tillämpas på Leveransavtalet. Tvister som uppstår i anledning av Leveransavtalet skall avgöras i allmän domstol med Växjö tingsrätt som första instans.

TILL ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

Men Detta personuppgiftsbiträdesavtal (”Biträdesavtalet”) har ingåtts mellan Leverantören och Kunden per dagen för Parternas ingående av Leveransavtalet (enligt definition nedan).

1. Definitioner

Begrepp med stor begynnelsebokstav i detta Biträdesavtal skall ha den innebörd som anges i Leveransavtalet (enligt definition nedan). Därtill skall följande ord och begrepp ha nedanstående betydelse:

”Leveransavtalet” avser det avtal om leverans av varor som ingåtts mellan Leverantören (Venture Design AB) och Kunden, vilket regleras av Allmänna leveransvillkor för Venture Design AB.

”Biträdesavtalet” avser detta personuppgiftsbiträdesavtal.

”Den Personuppgiftsansvarige” avser Kunden (enligt Leveransavtalet).

”Personuppgiftsbiträdet” avser Venture Design AB (enligt Leveransavtalet).

”Tillämplig Dataskyddslagstiftning” avser dataskyddsförordningen (GDPR), dataskyddslagen i Sverige och Datainspektionens bindande föreskrifter och beslut som är tillämpliga på behandlingen av personuppgifter inom ramen för Biträdesavtalet.

”Tjänsten” avser de tjänster avseende bland annat adressering av varuleveranser till Kundens kunder (varvid Leverantören kommer att behandla personuppgifter avseende sådana Kundens kunder) som Personuppgiftsbiträdet enligt Leveransavtalet skall tillhandahålla till Den Personuppgiftsansvarige.

2. Bilagor till Biträdesavtalet

Till Biträdesavtalet har följande underbilagor fogats, vilka skall utgöra en integrerad del av Biträdesavtalet.

Underbilaga 1 – Specifikation över behandlingen

Underbilaga 2 – På förhand godkända underbiträden

3. Behandling av personuppgifter

Den Personuppgiftsansvarige är i egenskap av personuppgiftsansvarig ansvarig för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med Tillämplig Dataskyddslagstiftning. Den Personuppgiftsansvarige ansvarar för och skall tillse att Personuppgiftsbiträdet inte behandlar andra kategorier av personuppgifter än sådana som anges i Underbilaga 1 och i däri angiven omfattning och således för att endast sådana personuppgifter som till sin natur är att betrakta som harmlösa (såsom kontaktuppgifter till Kundens kunder) och inga uppgifter inom s.k. särskilda kategorier av personuppgifter, såsom uppgift om hälsa eller annan integritetskänslig information, behandlas av Personuppgiftsbiträdet inom ramen för Personuppgiftsbiträdets tillhandahållande av Tjänsten.

Personuppgiftsbiträdet skall endast behandla personuppgifter enligt dokumenterade instruktioner från Den Personuppgiftsansvarige, såvida inte annat följer av Tillämplig Dataskyddslagstiftning. Samtliga Den Personuppgiftsansvariges instruktioner till Personuppgiftsbiträdet framgår nedan och i Underbilaga 1, med undantag för eventuella skriftliga instruktioner som Den Personuppgiftsansvarige under avtalstiden är skyldig att lämna för att kunna uppfylla Tillämplig Dataskyddslagstiftning. Alla andra ändringar i Den Personuppgiftsansvariges instruktioner skall, med undantag från vad som anges i första stycket i punkt 4 nedan, överenskommas separat och, för att bli gällande, dokumenteras skriftligt och undertecknas av båda Parter. Vid samtliga ändringar skall Personuppgiftsbiträdet äga rätt till skälig ersättning enligt punkt 11 nedan.

Med undantag för vad som anges i andra stycket ovan får Personuppgiftsbiträdet inte behandla personuppgifter för egna ändamål eller andra ändamål än de som framgår av Underhållsavtalet. Part skall säker­ställa att den andra Parten har rätt att be­handla kontaktuppgifter och eventuella andra personuppgifter till den förstnämnda Partens anställda om och i den utsträckning det behövs för att underlätta utförandet av Tjänsten.

4. Säkerhetsåtgärder

Personuppgiftsbiträdet skall implementera de organisatoriska och tekniska åtgärder som krävs enligt Tillämplig Dataskyddslagstiftning och som framgår av Underbilaga 1 till skydd mot personuppgiftsincidenter för de personuppgifter som behandlas. Personuppgiftsbiträdet skall vidare vid tillhandahållandet av Tjänsten följa de säkerhetsföreskrifter som framgår av Underbilaga 1 och Underhållsavtalet samt sina interna säkerhetsföreskrifter. Personuppgiftsbiträdet får ändra sina interna säkerhetsföreskrifter förutsatt att sådana ändringar inte strider mot Tillämplig Dataskyddslagstiftning.

Den Personuppgiftsansvarige ansvarar för att de ovan avtalade säkerhetsåtgärderna uppfyller Den Personuppgiftsansvariges skyldigheter enligt Tillämplig Dataskyddslagstiftning om krav på säkerhet för de personuppgifter som behandlas. För det fall Den Personuppgiftsansvarige begär ändringar i säkerhetsåtgärderna gäller för sådan begäran samma principer som vid ändring i Den Personuppgiftsansvariges instruktioner enligt andra stycket i punkt 3 ovan. För det fall Personuppgiftsbiträdet under avtalstiden konstaterar att överenskomna säkerhetsåtgärder strider mot Tillämplig Dataskyddslagstiftning åligger det Personuppgiftsbiträdet att meddela Den Personuppgiftsansvarige därom inom skälig tid och invänta skriftliga instruktioner avseende ändrade säkerhetsåtgärder. För det fall Personuppgiftsbiträdet inte har erhållit sådana instruktioner inom skälig tid har Personuppgiftsbiträdet rätt att på Den Personuppgiftsansvariges bekostnad vidta skäliga och nödvändiga säkerhetsåtgärder för att Tillämplig Dataskyddslagstiftning skall kunna uppfyllas.

5. Underbiträden och tredjelandsöverföringar

Personuppgiftsbiträdet har en generell rätt att anlita underbiträden inom och utanför EU/EES och får överföra personuppgifter utanför EU/EES. Personuppgiftsbiträdet skall tillse att underbiträden är bundna av skriftliga avtal som ålägger dem motsvarande skyldigheter vid databehandlingen som de skyldigheter som gäller enligt detta Biträdesavtal. Personuppgiftsbiträdet ansvarar fullt ut för de underbiträden som anlitas gentemot Den Personuppgiftsansvarige. Underbilaga 2 föreskriver på förhand godkända underbiträden vid ingången av detta Biträdesavtal.

Om personuppgifter överförs till, eller åtkomst möjliggörs från, plats utanför EU/EES skall Personuppgiftsbiträdet säkerställa att det finns en laglig grund för överföringen enligt Tillämplig Dataskyddslagstiftning, exempelvis genom EU-kommissionens modellklausuler. Personuppgiftsbiträdet skall ha rätt att ingå sådana standardavtalsklausuler med underbiträden för Den Personuppgiftsansvariges räkning.

Om Personuppgiftsbiträdet avser att anlita ett nytt eller ersätta ett befintligt underbiträde för att behandla personuppgifter som omfattas av detta Biträdesavtal skall Personuppgiftsbiträdet i förväg informera Den Personuppgiftsansvarige om detta och bereda denne möjlighet att framföra invändningar. Om Den Personuppgiftsansvarige vill invända mot sådana förändringar skall det ske skriftligen och omgående i samband med Personuppgiftsbiträdets information om förändringen. Om Personuppgiftsbiträdet trots Den Personuppgiftsansvariges invändning ändå vill ersätta eller anlita ett nytt underbiträde skall Den Personuppgiftsansvarige ha rätt att säga upp Underhållsavtalet och Biträdesavtalet till omedelbart upphörande. Med befogad anledning avses i denna punkt omständigheter på underleverantörens sida som i betydande utsträckning påverkar, eller sannolikt riskerar att påverka, skyddet för den registrerades personliga integritet, såsom att det nya underbiträdet inte uppfyller kraven för personuppgiftsbiträden enligt Tillämplig Dataskyddslagstiftning.

6. Personuppgiftsincidenter

Vid inträffade av personuppgiftsincident skall Personuppgiftsbiträdet utan oskäligt dröjsmål efter det att Personuppgiftsbiträdet fått vetskap om incidenten meddela Den Personuppgiftsansvarige därom. Personuppgiftsbiträdet skall bistå Den Personuppgiftsansvarige med den information som rimligen kan krävas för att uppfylla dennes skyldighet att anmäla personuppgiftsincidenten (exempelvis avseende incidentens art, kategorier av och antal berörda, sannolika konsekvenser samt nödvändiga och vidtagna åtgärder).

Om Den Personuppgiftsansvarige i strid med Tillämplig Dataskyddslagstiftning inte informerar den registrerade om en personuppgiftsincident och Datainspektionen förelägger Personuppgiftsbiträdet att åtgärda bristen, skall Den Personuppgiftsansvarige ersätta leverantörens kostnader för att uppfylla sådant föreläggande.

7. Assistans

Personuppgiftsbiträdet skall assistera Den Personuppgiftsansvarige i uppfyllandet av de registrerades rättigheter enligt Kapitel III i dataskyddsförordningen, exempelvis i förhållande till insyn och villkor, information och tillgång till personuppgifter, rättelse, radering och rätt att göra invändningar och automatiserat individuellt beslutsfattande samt dataportabilitet.

Personuppgiftsbiträdet skall vidare bistå Den Personuppgiftsansvarige i dennes fullgörande av de skyldigheter som Den Personuppgiftsansvarige har avseende säkerhet, personuppgiftsincidenter, konsekvensbedömningar och förhandssamråd enligt Tillämplig Dataskyddslagstiftning.

8. Sekretess och utlämnande av personuppgifter

Med undantag för sådan behandling som anges i detta Biträdesavtal förbinder sig Personuppgiftsbiträdet att inte utan föregående skriftligt medgivande från Den Personuppgiftsansvarige utlämna eller på annat sätt göra personuppgifter som behandlats enligt detta Biträdesavtal tillgängliga för tredje part, om annat inte följer av svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut. Om behörig myndighet begär information från Personuppgiftsbiträdet om behandlingen av personuppgifter skall Personuppgiftsbiträdet utan onödigt dröjsmål informera Den Personuppgiftsansvarige om detta, om annat inte följer av svensk eller europeisk tillämplig lag, domstols- eller myndighetsbeslut.

Personuppgiftsbiträdet skall tillse att samtliga anställda, konsulter och övriga som Personuppgiftsbiträdet svarar för och som behandlar personuppgifterna, är bundna av en sekretessförbindelse. Detta krävs dock inte om dessa redan omfattas av en straffsanktionerad tystnadsplikt som följer av lag. Personuppgiftsbiträdet skall även tillse att det finns sekretessavtal med eventuella underbiträden samt sekretessförbindelser mellan underbiträdet och dess personal.

Om en registrerad begär information från Personuppgiftsbiträdet om behandlingen av dennes personuppgifter skall Personuppgiftsbiträdet utan onödigt dröjsmål hänskjuta sådan begäran till Den Personuppgiftsansvarige.

9. Rätt till granskning

Den Personuppgiftsansvarige skall, i sin egenskap av personuppgiftsansvarig, ha rätt att vidta erforderliga åtgärder för att verifiera att Personuppgiftsbiträdet fullgör sina skyldigheter enligt detta Biträdesavtal och att Personuppgiftsbiträdet har vidtagit de åtgärder som krävs för att säkerställa att skyldigheterna fullgörs.

Personuppgiftsbiträdet förbinder sig att tillhandahålla Den Personuppgiftsansvarige den information som krävs för att visa att Personuppgiftsbiträdets skyldigheter enligt Biträdesavtalet fullgörs. Personuppgiftsbiträdet skall möjliggöra för och medverka till sådan granskning, inklusive kontroll på plats, som genomförs av Den Personuppgiftsansvarige eller annan granskare som utsetts av denne, under förutsättning att de personer som utför granskningen ingår sekretessavtal som minst motsvarar regleringarna i de sekretessbestämmelser som anges i detta Biträdesavtal.

10. Ansvar

Om Part drabbas av krav enligt Tillämplig Dataskyddslagstiftning till följd av att den andra Parten inte fullgjort sina åtaganden enligt detta Biträdesavtal eller annars enligt Tillämplig Dataskyddslagstiftning skall sistnämnda Part ersätta förstnämnda Part för samtliga kostnader i anledning av sådant krav.

11. Rätt till ersättning för arbete

Reglering av ersättning för Tjänsten och den personuppgiftsbehandling som genomförs av Personuppgiftsbiträdet i samband därmed regleras av Leveransavtalet. Personuppgiftsbiträdet skall dock äga rätt till skälig tillkommande ersättning på löpande räkning för samtliga sådana arbetsinsatser som inte framgår av Underbilaga 1, innefattande exempelvis arbetsinsatser hänförliga till assistans vid personuppgiftsincident som ej orsakats av Personuppgiftsbiträdet (punkt 6), assistans i förhållande till registrerade och tillsynsmyndigheter (punkt 7), granskning (punkt 9) och utlämnande/radering av data vid Biträdesavtalets upphörande (punkt 12).

12. Avtalstid och åtgärder vid Biträdesavtalets upphörande

Detta Biträdesavtal gäller så länge som Personuppgiftsbiträdet behandlar personuppgifter för vilka Den Personuppgiftsansvarige är personuppgiftsansvarig.

Vid Biträdesavtalets upphörande skall Den Personuppgiftsansvarige från Personuppgiftsbiträdet skriftligen inom 30 dagar begära ut alla sådana personuppgifter som Den Personuppgiftsansvarige önskar behålla, varefter Personuppgiftsbiträdet kommer att radera personuppgifterna i den mån fortsatt lagring av personuppgifterna inte krävs enligt tillämplig lagstiftning.

På Den Personuppgiftsansvariges begäran skall Personuppgiftsbiträdet lämna skriftligt besked avseende vilka åtgärder som vidtagits i samband med Biträdesavtalets upphörande.

13. Övrigt

Parts underlåtenhet att utnyttja någon rättighet enligt Biträdesavtalet eller underlåtenhet att påtala visst förhållande hänförligt till Biträdesavtalet skall inte innebära att Part frånfallit sin rätt i sådant avseende. Skulle Part vilja avstå från att utnyttja viss rättighet eller att påtala visst förhållande skall sådant avstående ske skriftligen i varje enskilt fall.

Skulle någon bestämmelse i Biträdesavtalet eller del därav befinnas ogiltig, skall detta inte innebära att Biträdesavtalet i dess helhet är ogiltigt utan skall, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar Parts utbyte av eller prestation enligt Biträdesavtalet, skälig jämkning i Biträdesavtalet ske.

Part får inte helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller förpliktelser enligt detta Biträdesavtal utan den andra Partens föregående skriftliga godkännande.

14. Tillämplig lag och tvistlösning

Svensk lag skall tillämpas på detta Biträdesavtal.

Tvister som uppstår i anledning av detta Biträdesavtal skall avgöras i allmän domstol med Växjö tingsrätt som första instans.

UNDERBILAGA 1

SPECIFIKATION ÖVER BEHANDLINGEN


Kontaktpersoner för personuppgiftsfrågor

Enligt vad som anges i Leveransavtalet.

Omfattning och syfte för behandlingen

Personuppgiftsbehandlingen innefattar registrering, lagring och användning av personuppgifter för att Personuppgiftsbiträdet ska kunna adressera varuleveranser direkt till Den Personuppgiftsansvariges slutkunder (istället för att varorna skickas till Den Personuppgiftsansvarige som sedan skickar dem vidare till slutkunden).

Behandlingen genomförs för att Personuppgiftsbiträdet ska kunna fullgöra sina avtalade förpliktelser enligt Leveransavtalet.

Varaktighet av behandlingen

Personuppgiftsbehandlingen genomförs så länge Leveransavtalet gäller mellan Parterna och uppgifter om enskilda varuleveranser lagras endast så länge det är nödvändigt för att leveranserna ska kunna genomföras och följas upp samt för att eventuella krav ska kunna hanteras.


Kategorier av registrerade och personuppgifter

Personuppgifterna avser Den Personuppgiftsansvariges anställda och kunder och omfattar information avseende namn, referensnummer, kundnummer, adress, telefonnummer, mejladress, personnummer samt beställda varor.

Inga uppgifter inom s.k. särskilda kategorier av personuppgifter ska behandlas.


Säkerhetsåtgärder

Tekniskt system för behörighetskontroll skall styra åtkomsten till personuppgifterna. Behörigheten ska begränsas till de medarbetare som behöver uppgifterna för sina arbetsuppgifter.

Användaridentitet och lösenord ska vara personliga och får inte överlåtas till någon annan. Rutiner för tilldelning och borttagande av behörigheter ska finnas.

Fysisk säkerhet ska säkerställas, fysiska nycklar och nyckelkort ska användas på de platser där utrustning som innehåller personuppgifter förvaras.

System som innehåller personuppgifter måste skyddas av lämpliga brandväggar och anti-virusprogram som regelbundet uppdateras.

System som innehåller personuppgifter måste regelbundet uppdateras med säkerhetspatchar.

Personuppgifterna måste vara krypterade vid förflyttning, exempelvis genom SSL eller liknande.

Personuppgifter måste på ett säkert sätt raderas och göras obrukbara i sådan utrustning som avvecklas.

Beprövade rutiner för säkerhetskopiering och återställning av personuppgifter ska användas.

Personuppgiftsbiträdet ska ha rutiner för att meddela Den Personuppgiftsansvarige vid händelse av ett intrång eller förlust avseende personuppgifter.

Personuppgiftsbiträdet ska utbilda och träna personal i de rutiner och åtgärder som nämnts ovan.

Godkända underbiträden

Venture Design Logistic

DHL Global Logistic / Deutsche Post World Net

DSV Global Transport and Logistics

Alwex AB

Post Nord AB

BFT Logistik

Extend Commerce Sverige AB

Vi använder cookies

Venture Design använder nödvändiga cookies för att webbplatsens funktioner ska fungera samt cookies för analys, anpassat innehåll och för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats. Genom att klicka på ”Acceptera” samtycker du till vår användning av cookies. Läs mer i vår Cookie-policy.